W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Beatrycze, Małgorzaty, Piotra , 18 stycznia 2019

Uczelnia z potencjałem i przyszłością

2018-04-30

Prestiż, status i charakter metropolitalny nadają miastom o znaczącej pozycji nie tylko ich wielkość, ale także funkcjonujące w nich środowiska gospodarcze, naukowe i kulturalne. Każde z nich tworzy istotny wkład, dzięki którym miasta rozwijają się, przyczyniając się do korzystnych zmian wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców.

medium_news_header_21632.jpg

W inauguracyjnym przemówieniu, podczas odbywającej się jesienią 2017 r. w Berlinie konferencji pt. „Miasta jako miejsca rozwoju innowacji przyszłości”, Michael Müller burmistrz tej wielomilionowej metropolii stwierdził, że o przyszłości miast decydować będzie wyłącznie istnienie w nich uczelni wyższych. Ponadto podkreślił, że pomimo wkładu, jaki ma przemysł, nieporównywalnie więcej dają szkoły wyższe, na których prowadzone są badania i kształcona jest młodzież stanowiąca przyszłość każdego kraju. Gorzów, po wielu latach starań, w czasie których gruntownie wzmocniono potencjał naukowy, bazę dydaktyczną, jakość kształcenia oraz ofertę edukacyjną, otrzymał tak ważny czynnik prorozwojowy, jakim jest miejscowa, samodzielna uczelnia akademicka.

Istniejąca od września 2016 roku Akademia im. Jakuba z Paradyża to jedna z najmłodszych uczelni w kraju, ale tak jak i te najstarsze podlega tym samym przepisom prawa określającym standardy jej funkcjonowania. Ich przestrzeganie jest stale nadzorowane w czasie systematycznych wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która za każdym razem przyznaje naszej uczelni bardzo wysokie noty. Podkreślane są takie walory, jak: kadra naukowo-dydaktyczna, baza, w której prowadzone jest kształcenie, dostosowane do potrzeb rynku pracy programy studiów oraz dbałość o potrzeby studentów z niepełnosprawnościami.
W Akademii zatrudnionych jest obecnie ponad dwustu pracowników naukowo- dydaktycznych, wśród których blisko sześćdziesiąt osób to kadra profesorska, a ponad sto doktorska. Od października 2017 roku pracę naukową i dydaktyczną w uczelni, jako podstawowym miejscu zatrudnienia podjęło 27 profesorów i doktorów habilitowanych. Liczba ta stanowi nie tylko o potrzebach Uczelni, ale także prestiżu, jakim cieszy się już w środowisku akademickim. Profesjonalna kadra naukowa pozwala na prowadzenie w uczelni badań z takich dziedzin, jak: nauki techniczne, społeczne, prawne, humanistyczne itd. Odpowiedzią na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego są opracowywanie w Akademii patenty i wdrożenia. Urząd Patentowy dokonał rejestracji na rzecz Akademii patentu na wynalazek pt. „Urządzenie do czyszczenia spalinowych i wentylacyjnych przewodów”. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie. W zakresie rozwiązań teoretycznych opracowywane są analizy i diagnozy, m.in. dotyczące spraw społecznych.

Uruchamianie nowych kierunki studiów poprzedzone jest analizą zapotrzebowania na specjalistów w danej dziedzinie na rynku pracy lokalnym jak i krajowym, dzięki czemu oferta edukacyjna sprzyja pozyskiwaniu atrakcyjnego wykształcenia.

W uczelni funkcjonują 4 wydziały:

  1. Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,

  2. Ekonomiczny,

  3. Humanistyczny,

  4. Techniczny,

w których prowadzonych jest 16 kierunków studiów, a w ich ramach 40 specjalności. Wsparciem w procesie badawczym i dydaktycznym służą: Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej, Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademickie Centrum Ukrainoznawcze, Akademickie Centrum Sportu i Turystyki, Akademickie Centrum Kultury, Akademicka Poradnia Językowa, Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Szkoła Nauki Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Ośrodek Edukacyjny „Czym Skorupka za Młodu”, Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa. Funkcjonuje w Akademii już wiele zespołów badawczych w ramach np. pracowni i katedr. Ważnym elementem wzmacniającym uczelnię jest infrastruktura, a w szczególności Laboratorium środowiskowe, w ramach którego funkcjonuje 14 specjalistycznych laboratoriów służących pracom związanym z rozwojem technologii i przemysłu, w takich dziedzinach jak, m.in.: techniki 3D, CNC, układy hydrauliczne, układy pneumatyczne, automatyka i robotyka, wytrzymałość materiałów, termodynamika, odnawialne źródła energii, grafika komputerowa. Ponadto uczelnia, jako jedyna w kraju posiada Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa, którego infrastruktura pozwala na odwzorowanie modelowego, profesjonalnego centrum zarządzania kryzysowego, umożliwiającego kompleksowe zarządzanie sytuacją kryzysową, symulowanie zdarzeń oraz wdrażanie procesu decyzyjnego związanego z reagowaniem na zagrożenia.

Nowoczesne laboratoria, zasobna biblioteka, dobra oferta edukacyjna, dom studenta oraz system stypendialny to walory, które uczelnia proponuje swym studentom. Ponadto w ramach umów dwustronnych i programu Erasmus + Akademia współpracuje z 22 uczelniami zagranicznymi, oferując możliwość odbywania części studiów w wybranym ośrodku akademickim na terenie Europy. Chodzi o następujące państwa: Ukraina, Niemcy, Włochy, Francja, Czechy, Węgry, Słowacja, Cypr, Grecja, Litwa a ostatnio – uwaga – Uniwersytet w Utah (USA) i Rhodes Uniwersity w RPA. Tym samym tworzymy elitarne grono polskich uczelni mających kontakty naukowe z tymi ważnymi państwami. Efektem umowy z Utah University w USA jest aktywność badawcza Krzysztofa Jankowskiego prowadzona na naszej Uczelni w ramach Międzynarodowego Laboratorium Badawczego. Pracownicy naukowo-dydaktyczni wszystkich czterech Wydziałów Akademii aplikują o granty badawcze, m.in. w ramach Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Realizowane są projekty wdrożeniowe mające znaczenie dla rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, we współpracy z otoczeniem biznesowym Gorzowa i całego regionu. Dobrze funkcjonująca współpraca z środowiskiem gospodarczo-społecznym umożliwia już w okresie studiów odbywanie staży i praktyk zwiększających kompetencje, jak również szanse na rynku pracy.

Od wielu lat datuje się nasza owocna współpraca z instytucjami, które również prowadzą działalność badawczą na terenie Gorzowa, takimi jak: Archiwum Państwowe, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Instytut Pamięci Narodowej.

Utrzymujemy kontakty z rodziną Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym z obchodzącym w tym roku jubileusz swego 25-lecia gorzowskim UTW. Naszą misją jest nie tylko uprawianie nauki w różnych dyscyplinach, ale i jej popularyzowanie, czyli dzielenie się naszymi rezultatami badawczymi z szeroko rozumianym odbiorcą publicznym. Dlatego cenimy sobie niezwykle kontakt ze szkołami na terenie Gorzowa i województwa lubuskiego, również w ramach szeregu owocnych umów o partnerstwie i współpracy. Uczniowie wielu szkół są też uczestnikami konferencji naukowych, ale też projektów, jak np. „Młodzi dla bezpieczeństwa”. I tu dochodzimy do kooperacji Akademii z szeregiem formacji działających na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dla realizacji projektów naukowych z tego obszaru. Szczycimy się współpracą m.in. z Zarządem Miasta, Wojewodą Lubuskim, Policją, Wojskiem Polskim (w tym 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną), Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Celną. Przy realizacji projektów naukowych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości współpracujemy m.in. z Urzędem Marszałkowskim, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową, Lubuską Organizacją Pracodawców czy Krajową Administracją Skarbową, oraz – co oczywiste – z wieloma firmami naszego regionu. Uczelnia jest członkiem Lubuskiego Klastra Metalowego.

Nie zamykamy się w przysłowiowej „wieży z kości słoniowej”, zagłębiając się wyłącznie teoretycznie w różne aspekty działania administracji publicznej Rzeczypospolitej, dlatego organizujemy wspólne przedsięwzięcia naukowe z m.in. Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gorzowie, a także Okręgową Radą Adwokacką.

W naszej Uczelni realizowany jest w latach 2016 – 2019 projekt Jean Monnet Module, w ramach którego organizowane są cykliczne konferencje naukowe, na których omawiana jest tematyka m.in. praw człowieka w działaniach organów administracji, w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej, przeciwdziałania mowie nienawiści, oraz praktykom anty- dyskryminacyjnym w szeroko rozumianym życiu społecznym.

Wydawnictwo Naukowe Akademii ma już na swoim koncie pokaźny dorobek, odzwierciedlający rozwój naukowy pracowników, publikujących monografie, podręczniki, skrypty itp.

Cenimy sobie fakt, iż od 1 października 2017 r. Akademia jest realizatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Jego zadaniem jest m.in. rozwój debaty publicznej i działania informacyjno-edukacyjne, w zakresie priorytetów polityki zagranicznej naszego państwa.

 

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

dr Przemysław Słowiński