W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x

 
 
 
 
Jesteś tutaj » Home » Pozarządowo »
Darii, Mateusza, Wawrzyńca , 21 września 2019

Zaproszenie na wizyty studyjne

2018-06-28

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na 2 wizyty studyjne. Podczas każdej z wizyt planujemy pokazać Państwu minimum 4 podmioty (w tym 2 spółdzielnie socjalne), które wyróżniają się wśród innych konceptem i skutecznością działania.

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, ops, wtz, przedsiębiorstw społecznych, zaz, cis itp. z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie należy przesyłać do dnia 06.07.2018. e-mailem na adres: mailto:biuro@lowes.lubuskie.org.pl oraz dostarczyć w oryginale na wizytę studyjną.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników oraz zwrot kosztów dojazdu spoza Gorzowa Wlkp. w wysokości nie większej niż koszt biletu komunikacji publicznej na danej trasie, na podstawie wypełnionego i dostarczonego na szkolenie Wniosku. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 95 738 0061.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. 2.Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami, uzupełniając wszystkie rubryki tabeli

Dotyczy

Wizyta studyjna

Termin i miejsce szkolenia

 11 lipiec 2018 r.                          18 lipiec 2018 r.**

Imię i nazwisko

 

Nazwa instytucji

 

Adres instytucji

tel./fax:

 

Tel. kontaktowy Uczestnika 

Uczestniczki

 

Stanowisko

 

Adres e-mail

 

Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia*

 

*Specjalne dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego, inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia

**Właściwe zaznaczyć

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby realizacji i promocji projektu”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997r., Nr 133, poz. 883z późn. zm.).

Kandydat/Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań i umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby realizacji Projektu określoną Kodeksem karnym (Dz. U., K.k. 1997 r., art. 233 § 1-3 oraz 5)„Niniejszym oświadczam, iż w/w dane są zgodne z prawdą”.       

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby realizacji i promocji projektu”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań i umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby realizacji Projektu określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. Nr. 88, poz.533 z późn. zm.) Niniejszym oświadczam, iż w/w dane są zgodne z prawdą.”

data, podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu

 

       ………………………………………….

 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU
LUBUSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  1. Prawo do ubiegania się o refundację mają wyłącznie uczestnicy projektu pn.: „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”: osoby fizyczne z obszaru wykluczenia społecznego oraz podmioty ekonomii społecznej.

  2. Refundowane mogą być wyłącznie koszty dojazdu poniesione przez uczestnika projektu w terminie, w którym realizowane jest szkolenie, targi ekonomii społecznej lub wizyta studyjna w ramach projektu.

  3. W przypadku zwrotu kosztów dojazdu refundowane będą koszty w wysokości nie większej niż koszt biletu komunikacji publicznej na danej trasie. Podstawą rozliczenia jest wyciąg z taryfy przewoźnika.

  4. Kwota refundacji kosztów dojazdu jest oceniana ze względu na specyfikę warunków dojazdowych. Ze względu na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na refundację kosztów dojazdu, faktyczna wysokość refundacji przypadająca na uczestnika projektu uzależniona jest od łącznej liczy uprawnionych oraz od faktycznej wysokości poniesionych przez nich kosztów. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu kosztów dojazdu w przypadku wyczerpania się środków na ten cel przeznaczonych.

  5. W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu uczestnik projektu  zobowiązany jest do przedłożenia Wniosku o zwrot kosztów dojazdu (załącznik nr 1).

  6. Złożony Wniosek o zwrot kosztów dojazdu podlega weryfikacji przez pracowników LOWES w odniesieniu do wysokości wnioskowanej kwoty. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do korekty wnioskowanej kwoty w przypadku braku jej uzasadnienia w taryfie przewoźnika.

  7. W przypadku kosztów ponoszonych za transport na przejazdu grupowe, koszty ponosi realizator projektu.