W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki. [rozumiem. zamknij okno] x
 
Jesteś tutaj » Home » Biznes po gorzowsku »
Amelii, Dobromira, Leonarda , 30 marca 2020

Poradnik przedsiębiorcy część 4

2017-04-12

Poradnik Przedsiębiorcy oraz ulotkę „Jak Założyć Swój Własny Biznes - Gorzowski Przewodnik Początkującego Przedsiębiorcy – krok po kroku” opracowane w ramach Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymasz bezpłatnie w Wydziale Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta oraz u Partnerów Porozumienia.

medium_news_header_18108.jpg

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania przekłada się nie tylko na wysokość podatku, ale również na rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej, a decyzja o wyborze formy rozliczenia powinna zapaść w oparciu o rodzaj działalności, jej rozmiar działalności i wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.

Wybór formy opodatkowania jest możliwy:

Podatek na zasadach ogólnych 

Podatek na zasadach ogólnych jest podstawową formą rozliczenia. Brak w ustawowym terminie wniosku lub oświadczenia o zastosowaniu innej formy opodatkowania oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał rozliczać się właśnie według zasad ogólnych.

Podatek PIT płaci się od rzeczywiście osiągniętego dochodu pomniejszonego o kwotę wolną od podatku. Stosowane w tym przypadku są dwie stawki podatku: 18% i 32% - jest to progresywna skala podatkowa. Podatek dochodowy należy rozliczać na bieżąco odprowadzając w ciągu roku zaliczki – miesięcznie lub kwartalnie, obliczane w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na bieżąco w danych miesiącach obliczanych na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.

Rozliczanie podatku na zasadach ogólnych wiąże się z określonymi korzyściami – główną jest możliwość korzystania z rozmaitych ulg i odliczeń. Można również rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub korzystać z przywileju rozliczeń dedykowanych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wadą tej formy rozliczenia jest zdecydowanie wysoki drugi próg podatkowy oraz konieczność prowadzenia ściśle określonej ewidencji księgowej.

Stawka 19% - podatek liniowy

Możliwość rozliczania się według stawki 19 % posiadają wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Nie można w tej opcji skorzystać z przewidzianych dla opodatkowania za pomocą skali podatkowej ulg i zwolnień ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem bądź samotnie wychowywanym dzieckiem. Skorzystanie z nich możliwe jest wyłącznie, jeżeli przedsiębiorca uzyskuje również dochód z innych źródeł (na przykład ze stosunku pracy), jednak ciągle nie daje to prawa do wspólnego rozliczania się,

Karta podatkowa

Wybór karty podatkowej przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym małych rozmiarów pozarolniczą działalność gospodarczą (ich zakres wymienia szczegółowo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym). Poza warunkiem prowadzenia określonej w ustawie działalności nałożone są jeszcze inne ograniczenia, m.in.: podatnicy przy prowadzeniu działalności nie mogą korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.

Jest to najprostsza forma opodatkowania - nie ma wymogu prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Na żądanie klienta należy jednak wystawiać rachunki i faktury jako dowód sprzedaży wyrobu lub wykonania usługi i przechowywać je przez 5 następnych lat podatkowych.

Stawki podatku określane są kwotowo i uzależnione są m.in. od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Oodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Formę tę mogą wybrać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności, a jeśli ją już prowadzili w poprzednim roku, jeżeli uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro. Zobowiązani są oni do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podatek w tej formie płaci się od przychodu, tak więc bez znaczenia są w tym momencie koszty uzyskania przychodu. Stawka zależy od rodzaju działalności: