więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Amandy, Jana, Juliana , 27 maja 2022

Najmłodszy wydział w Akademii

2020-11-20, Akademia im. Jakuba z Paradyża

W strukturze organizacyjnej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie znajduje się Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu.

medium_news_header_29084.jpg

Jest on jednym z pięciu wydziałów tej uczelni, przy czym, w obecnym kształcie, jest to najmłodszy stażem wydział AJP. Został on utworzony Zarządzeniem Rektora z dnia 14 maja 2018 r. Trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest on całkowicie nowym elementem strukturalnym, gdyż zasadza się na turystyce i rekreacji, dotąd z powodzeniem funkcjonujących w ramach Akademii. Obecnie nadszedł czas na zmodyfikowanie dotychczasowego kształcenia z jednej strony i na jego rozbudowanie z drugiej strony. Owo rozbudowywanie zostało skierowane na szeroko rozumiane nauki o zdrowiu. Przyjęcie takiej perspektywy rozwoju stwarza duże możliwości sukcesywnego wprowadzania w obręb Uczelni nowych kierunków badań oraz kształcenia studentów, które będą ściśle związane z profilaktyką i szeroko rozumianą ochroną zdrowia.  

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP w Gorzowie Wielkopolskim, jak wskazuje jego nazwa, ma dwa zasadnicze człony, relatywnie odrębne od siebie. Pierwszym z nich jest turystyka, drugim zaś nauki o zdrowiu. W ramach turystyki na wydziale funkcjonują dwa zakłady. Pierwszym z nich jest Zakład Wychowania Fizycznego, drugim zaś jest Zakład Turystyki. Nauki o Zdrowiu, stanowiące drugi człon Wydziału, obecnie są na zaawansowanym etapie kształtowania się organizacyjnego. Decyzją Jej Magnificencji prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej od 1 listopada 2020 roku funkcjonuje Zakład Pielęgniarstwa. W obrębie uczelni zakłady są podstawowymi jednostkami strukturalnymi, przy czym należy w tym miejscu podkreślić dwa podstawowe zadania, jakie stoją przed pracownikami zorganizowanymi w zakłady w obrębie wydziału. Są nimi zadania naukowo-badawcze oraz dydaktyczne. Te pierwsze oznaczają obowiązek prowadzenia badań naukowych oraz dzielenia się ich wynikami z innymi środowiskami naukowymi w kraju oraz zagranicą, co odbywa się poprzez publikowanie autorskich opracowań. W działalności naukowo-badawczej chodzi o rozwijanie poszczególnych dziedzin i dyscyplin nauki, które postępuje w ślad za obiektywizowaniem własnych osiągnięć badawczych poprzez ich publikowanie, poddawanie ich weryfikacji przez różne kręgi społeczne, a następnie wprowadzanie do zasobów wiedzy naukowej. Na WTiNoZ pracownicy zajmujący stanowiska naukowo-dydaktyczne mają pełną świadomość tych zadań, co wyraża się w ich licznych publikacjach naukowych, jakimi są monografie, artykuły w czasopismach punktowanych oraz w pracach zbiorowych.

Zadania dydaktyczne pracowników Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu są szeroko rozbudowane. Polegają one na przekazywaniu studentom najnowszej wiedzy z danej dziedziny i dyscypliny naukowej, na kształtowaniu umiejętności, w tym praktycznych, a także na formowaniu kompetencji społecznych studentów w ramach kształcenia kierunkowego. Obecnie na Wydziale prowadzone są studia na dwóch kierunkach, analogicznie do dwóch „nóg” wydziału: turystyka i rekreacja oraz pielęgniarstwo. Kierunek turystyka i rekreacja ma dwustopniowy charakter: są to studia pierwszego stopnia, czyli trzyletnie licencjackie, oraz studia drugiego stopnia, czyli dwuletnie magisterskie uzupełniające. W ramach kierunku turystyka i rekreacja jest też realizowany moduł pod nazwą obsługa rekreacji i turystyki, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów. W ramach kształcenia przywiązuje się wielką wagę do nabywania umiejętności praktycznych przez studentów, czemu służą corocznie organizowane letnie oraz zimowe obozy studenckie połączone z praktykami. Drugim kierunkiem prowadzonym na WTiNoZ jest pielęgniarstwo, realizowane w postaci trzyletnich studiów licencjackich. Jest to najnowszy kierunek kształcenia w Akademii, uruchomiony w bieżącym roku akademickim 2020/2021. Kształcenie na tym kierunku przebiega w dwóch formułach, to jest w trybie stacjonarnych studiów dziennych oraz stacjonarnych studiów 26+. Te ostatnie są realizowane w postaci kształcenia weekendowego, co oznacza, że zajęcia dydaktyczne odbywają się w trzech ostatnich dniach tygodnia. Obie formuły przyjęte w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo są wyrazem dostosowania wydziału do możliwości i oczekiwań studentów, którzy, ze względu choćby na wykonywaną pracę, nie zawsze  mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w dniach roboczych tygodnia.

Oferta kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest skierowana do różnych kategorii społecznych, w pierwszym rzędzie do absolwentów szkół średnich, zainteresowanych profesjonalnym związaniem się z zawodem pielęgniarskim. Jest to również oferta kierowana do osób zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu lub zmianą dotychczasowego profilu zawodowego. Współcześnie w obrębie wielu zawodów obserwuje się tendencje do przeprofilowania, które może wynikać z różnych czynników, np. wypalenia zawodowego, z braku satysfakcji materialnej z dotychczasowej pracy, braku zadowolenia z treści pracy i związanego z tym braku poczucia sprawstwa. Zdarzają się też wahania pozycji społeczno-ekonomicznej określonych zawodów na rynku pracy; pewne z nich nabierają znaczenia i rosną ich funkcje społeczne (należą do nich współcześnie np. informatycy, psychologowie), inne zaś tracą dotychczasową wagę, co pociąga za sobą odpływ chętnych do ich podejmowania (np. nauczyciele wychowania przedszkolnego). Trzeba również zwrócić uwagę na narastające w społeczeństwie potrzeby opiekuńcze, które są ściśle związane ze wzrostem liczbowym grup niesamodzielnych społecznie – osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnościami czy z przewlekłymi chorobami. Szerszą ramę stanowią tutaj procesy demograficzne polegające na przesuwaniu coraz szerszych kategorii społecznych poza wiek aktywności zawodowej, ich przechodzenia do społecznego segmentu emerytów, a z drugiej strony, powiększania się liczbowego tej grupy w wyniku wzrostu długości życia. Poza wspomnianymi tu czynnikami działającymi w długim horyzoncie czasowym, swoje znaczenie mają też bieżące okoliczności społeczno-ekonomiczne oraz sytuacyjnie kształtujące się potrzeby społeczne. Najlepszym przykładem jest obecna sytuacja pandemii, która istotnie wzmaga szerokie zapotrzebowanie społeczne na wszystkie profesje medyczne, w tym na zawody pielęgniarskie. Wspomniane wyżej okoliczności, zarówno te długofalowo działające, jak i takie, które zaznaczają swoją siłę działania w krótkim okresie czasu, leżały u podstaw uruchomienia kierunku pielęgniarstwo w ramach kształcenia w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to odpowiedź gorzowskiej Uczelni nie tylko na widoczne w środowisku oczekiwania mieszkańców, ale również na konieczność rozwiązywania licznych problemów społecznych, w tym przede wszystkim potrzeb zdrowotnych występujących w regionie. Te problemy są również dostrzegane przez wiele instytucji, władze lokalne oraz regionalne. Wykazały zrozumienie, wrażliwość na potrzeby i udzieliły wielkiego wsparcia Akademii w uruchamianiu pielęgniarstwa: Urząd Marszałkowski i Pani Marszałek Elżbieta Polak, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, a także Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz podlegający mu Wydział Spraw Społecznych. Trzeba też podkreślić wielkie zainteresowanie i gotowość współpracy okazane przez kadrę zarządzającą Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, który nie tylko wspierał starania, ale też będzie miał udział w realizacji zajęć praktycznych na uruchamianym kierunku studiów.     

Prowadzenie dwóch kierunków kształcenia na Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP, czyli turystyki i rekreacji oraz pielęgniarstwa, wymaga odpowiedniego przygotowania kadrowego, merytorycznego, organizacyjnego oraz technicznego. Te warunki są szczególnie widoczne, ale i dokuczliwe, w przypadku pielęgniarstwa, które już znajduje się w fazie realizacji (po zamknięciu rekrutacji w październiku ruszył pierwszy rok studiów), a zarazem równolegle jest na etapie uzupełniania i dopracowywania, zwłaszcza warunków organizacyjnych oraz technicznych. Sekretariat Wydziału obecnie korzysta z gościnności Wydziału Humanistycznego AJP, który mieści się w głównym  budynku Uczelni przy ulicy Teatralnej 25. Docelowo, po zakończeniu prowadzonej adaptacji pomieszczeń, która powinna zakończyć się jeszcze w semestrze zimowym tego roku akademickiego, sekretariat WTiNoZ zostanie ulokowany w kampusie przy ul. Fryderyka Chopina 52, w budynku nr 7. Będzie to funkcjonalne rozwiązanie, bowiem w tym kampusie są realizowane zajęcia dydaktyczne, a w budynku nr 5 od dawna mieści się dziekanat Wydziału, który prowadzi sprawy obu kierunków kształcenia na WTiNoZ. Trzeba też wspomnieć o trwającym rozbudowywaniu infrastruktury technicznej Wydziału, o intensywnie prowadzonym uzupełnianiu wyposażenia laboratoriów oraz pracowni. Nadal jest kompletowany sprzęt niezbędny w kształceniu pielęgniarskim w kolejnych semestrach studiów.                                                                       

prof. dr hab. Irena Machaj
Dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu

             

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x