więcej
 
Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa Wlkp., publicystyka, sport, żużel, felietony, blogi

Jesteś tutaj » Home » Akademia im. Jakuba z Paradyża »
Leoncjusza, Michała, Renaty , 23 maja 2022

Praktyczne przygotowanie do roli zawodowej

2021-06-11, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu poszerza ofertę kształcenia i związek z otoczeniem społecznym.

medium_news_header_30630.png
Fot. archiwum

Jednym z podstawowych dylematów, które współczesność niesie ze sobą, jest nieustanna konieczność dokonywania wyborów między tym, co stałe i znane nam, a tym, co nowe i zmienne. Ponadroczny czas pandemii z całą mocą uświadamia wszystkim kłopotliwość sytuacji i trudności z dostosowywaniem się do wprowadzanych nowych reguł i norm zachowań, np. na uczelni, w miejscach publicznych, w środowisku pracy, a nawet w sferze życia prywatnego. Zasady dobrze nam znane, od dawna oswojone przez nas i stosowane nieomal rutynowo, nagle straciły swoją sensowność i moc obowiązywania, swoją oczywistość społeczną i bezwzględne powiązanie nawet z naszymi potrzebami i pragnieniami. Nagle pojawiła się niestandardowa sytuacja, wobec której niewystarczające, a czasami nawet niewłaściwe, okazują się nasze dotychczasowe praktyki. Wymusza ona na nas konieczność dostosowanie się, a znowu innym razem wypracowanie nowych reakcji i nowych sposobów działania, które umożliwią nam radzenie sobie z tymi niekonwencjonalnymi sytuacjami. Wspomniane tutaj konsekwencje pandemii zaznaczają się również w obszarze działania instytucji społecznych. Zasadnie można przypuszczać, że są one dużo bardziej trwałe i dużo bardziej odporne za modyfikacje, nawet takie, które są świadomie i z zamysłem wprowadzane. Ich odporność na przekształcenia jest bowiem ściśle związana z cechą immanentną wszelkich instytucji, jaką jest siła inercji oraz wewnętrzna tendencja do petryfikacji, czyli powielania dotąd wypracowanych zasad i reguł.

Takie refleksje są obecne w świadomości wielu osób, ale ze szczególną mocą towarzyszą one organizatorom pracy Akademii, planowaniu oraz bieżącej aktywności kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Obecny czas z podwójną siłą stawia przed nami wyzwania sprostania zadaniom realizowanym przez Akademię, z jednoczesnym efektywnym radzeniem sobie z sytuacjami generowanymi w obszarze dydaktycznym i organizacyjnym przez wirusa SARS CoV 2. Chodzi zatem o kontynuowanie misji Uczelni, o której stanowią między innymi podnoszenie jakości kształcenia, poszerzanie i dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i globalnego rynku pracy oraz rozbudowywanie i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej. Poza naukowym rozwojem kadry i prowadzeniem badań naukowych, odpowiednia dbałość o kształcenie i odpowiadanie na potrzeby różnej skali rynków pracy budują tożsamość społeczną Uczelni oraz coraz mocniej wpisują ją w mapę naukowo-dydaktyczną Polski. Te starania można odnaleźć w ogólnym profilu dydaktycznym w Akademii, czyli w praktycznej orientacji wszystkich kierunków kształcenia, które z tej racji przekazują szerokie umiejętności oraz przygotowują do podjęcia określonych, wysoko wyspecjalizowanych ról zawodowych. Praktyczne nachylenia kształcenia jest wyraźnie widoczne w kierunkach prowadzonych, ale też obecnie uruchamianych przez Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu. Jest to jedna z ważnych, również dla regionu, odpowiedzi na wyzwania czasu pandemii. Nabiera dynamiki kierunek pielęgniarstwo, na którym dobiega końca drugi semestr. Kształcenie na nim trwa 6 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa. Umożliwia on podjęcie pracy zawodowej bezpośrednio po studiach, rozpoczęcie dwuletnich studiów magisterskich, a także uzyskiwanie specjalizacji zawodowej. Studiowanie pielęgniarstwa otwiera zatem szanse również dalszego rozwoju osobowego i zawodowego: to od studenta/ki pielęgniarstwa zależy ich dalsza kariera, studia dają podstawy oraz rozwijają horyzonty myślenia o sobie, własnych umiejętnościach zawodowych oraz o pożądanym usytuowaniu w sieci zawodów i specjalizacji. Studia wyposażają w ogólną wiedzę medyczną, czemu służy blok zajęć nazwany naukami podstawowymi (9 przedmiotów) oraz w wiedzę z nauk społecznych i humanistycznych (6 przedmiotów), co łącznie pozwala na ukształtowanie holistycznego podejścia w pielęgniarskiej pracy terapeutycznej i profilaktycznej. Kolejne 2 bloki zajęć mają bardziej wyspecjalizowany charakter i obejmują nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (10 przedmiotów) oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej (13 przedmiotów). Na uwagę i mocne podkreślenie zasługują rozbudowane godzinowo zajęcia bezpośrednio przygotowujące do pracy zawodowej. Przebiegają one w dwóch formach. Pierwszą z nich są zajęcia praktyczne realizowane w postaci udziału w pracach pielęgniarskich na poszczególnych oddziałach szpitalnych w trakcie kolejnych semestrów. Łącznie zajęcia praktyczne obejmują 1100 godzin. Drugą formą są praktyki zawodowe realizowane w czasie wakacji w różnych placówkach systemu opieki zdrowotnej. Łącznie obejmują one 1300 godzin. W planie studiów pielęgniarskich pierwszego stopnia, na ogólną liczbę 4820 godzin, zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe zajmują 2400 godzin, co stanowi niemal 50% godzin dydaktycznych na tym kierunku. Są to więc studia przygotowujące praktycznie do wykonywania zawodu w różnych środowiskach i placówkach opieki medycznej.

Warto też wspomnieć, że tak jak praktyczne przygotowanie do roli zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza przebiega w bardzo różnych środowiskach i instytucjach społecznych, tak też różne mogą być miejsca pracy absolwentów tego kierunku. Mogą oni podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opiece zdrowotnej (przychodnie, ośrodki zdrowia, opieka środowiskowa, medycyna przemysłowa), a także mogą prowadzić działalność gospodarczą i świadczyć opiekę w domu pacjenta czy zespole lekarza rodzinnego.

Drugi kierunek prowadzony przez WTiNZ ma również praktyczny charakter. W przeciwieństwie do pielęgniarstwa, które funkcjonuje od roku, kierunek turystyka i rekreacja ma ugruntowaną pozycję w Uczelni, bowiem kształcenie jest prowadzone od niemal 20 lat. Stażowi kierunku odpowiada jego dojrzałość dydaktyczna, o której świadczą dwa stopnie kształcenia: trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) oraz dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie). Plany kształcenia na tym kierunku obejmują między innymi takie przedmioty ogólne jak ekonomia, zarządzanie, ekologia, informatyka. Drugi blok stanowią przedmioty kierunkowe, ściśle związane z turystyką i rekreacją. Wśród nich są metodyka rekreacji, krajoznawstwo, obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo oraz różne formy turystyki kwalifikowanej. Trzeba podkreślić dużą wagę, jaką przywiązuje się do realizacji wielu przedmiotów w praktyce. W takiej formie dydaktycznej studenci uczą się: zarządzania np. biurem podróży, hotelem, restauracją; organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych dla różnych kategorii odbiorców; stosowania systemów informatycznych w obsłudze przedsięwzięć rekreacyjnych; wykorzystania różnorodnych narzędzi marketingowych, w tym marketingu społecznościowego w promocji oferowanych produktów turystycznych. Nabyciu praktycznych umiejętności sprzyjają również obowiązkowe praktyki studenckie, które łącznie trwają około 6 miesięcy w toku kształcenia. Ten kierunek stawia również na pracę dydaktyczną i przygotowanie do zawodu studentów w ramach obozów letnich oraz zimowych. Stroną organizacyjną takich zgrupowań, które bywają lokowane w miejscach o zróżnicowanych, często o skrajnie odmiennych walorach przyrodniczo-krajoznawczych, zajmują się nie tylko nauczyciele akademiccy. Z zamysłem w te przygotowania są włączani studenci w myśl wiodącej tezy, iż najbardziej efektywna nauka odbywa się w trakcie działań praktycznych, zwłaszcza bezpośrednio związanych z potrzebami i zainteresowaniami studentów. W trakcie studiów nabywają oni umiejętności przydatnych w przyszłych miejscach zatrudnienia, np. w przedsiębiorstwach turystycznych, w firmach i sieciach hotelarskich oraz gastronomicznych, w biurach podróży, w ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Cenionym przez nich walorem takich obozów jest możliwość nabycia umiejętności, np. jazdy na nartach czy snowboardzie, windsurfingu i żeglarstwa, a także możliwość uzyskania licencji instruktora danej dziedziny, co bywa sporym atutem w staraniach o zatrudnienie w ośrodkach np. sportów wodnych czy zimowych. Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja WTiNZ są wyposażani w umiejętności samodzielnego przygotowania, organizowania oraz prowadzenia różnorodnych form aktywnej turystyki i rekreacji ruchowej w formach, np. nordic walking, ćwiczeń na siłowniach i w klubach fitness czy cyclingu. Mogą być one oferowane zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom w starszym wieku. Absolwenci turystyki i rekreacji są też gotowi do podejmowania działań w zakresie wychowania zdrowotnego oraz promocji zdrowego trybu życia, co ma szerokie znaczenie społeczne w czasach rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczonej aktywności fizycznej. Umiejętności ukształtowane w czasie kilku lat studiów mogą być również z powodzeniem wykorzystywane w rehabilitacji osób po przebytej chorobie, co jest odpowiedzią Wydziału Turystyki i Nauk i Zdrowiu AJP na oczekiwania środowiska lokalnego oraz regionalnego.

Irena Machaj

Dziekan WTiNZ AJP

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x