Echogorzowa logo

wiadomości z Gorzowa i regionu, publicystyka, wywiady, sport, żużel, felietony

Jesteś tutaj » Home » O tym się mówi »
Kamili, Kamila, Marcelego , 14 lipca 2024

Można składać swoje uwagi i wnioski. Zachęcamy!

2023-07-30, O tym się mówi

Istnieje możliwość wzięcia udziału w ocenie oddziaływania na środowisko w sprawie północnej obwodnicy Gorzowa.

medium_news_header_37553.jpg
Fot. Łukasz Kulczyński/UM

Od 27 lipca do 28 sierpnia br. można składać uwagi i wnioski do przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego – I etap. Etap ten obejmuje odcinek o długości ok. 1,5 km od ronda Barlineckiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do nowo wybudowanego ronda na wysokości ul. Żwirowej. 

Zgodnie z zapowiedziami zastępcy prezydenta miasta Jacka Szymankiewicza ze spotkania informacyjnego ws. budowy północnej obwodnicy, zapraszamy mieszkańców do udziału w tym postępowaniu. Uwagi i wnioski można składać w formie:

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w tej sprawie oraz związana z nią dokumentacja tj. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnienia i opinie dokonane przez specjalistyczne organy znajduje się tutaj:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/69/9104/Obwieszczenie_Prezydenta_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/.

Charakterystyka zakresu przedsięwzięcia

Inwestycja: budowa I etapu północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego

Miejsce: odcinek od ronda Barlineckiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do nowo wybudowanego ronda na wysokości ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel realizacji zadania: upłynnienie i rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego oraz poprawa jego bezpieczeństwa.

Zakres zadania:

 1. Przebudowa ronda Barlineckiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, polegającą na:
 1. zmianie geometrii ronda poprzez jego powiększenie, z wykonaniem pełnej konstrukcji jezdni
 2. i wymianie warstwy ścieralnej;
 3. likwidacji istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kłodawka z odcinkiem kanalizacji deszczowej oraz jego wykonaniu w nowej lokalizacji w związku z kolizją z projektowanym przepustem.

2. Budowa odcinka obwodnicy o długości 1,5 km, od wylotu ronda Barlineckiego do projektowanego ronda w rejonie ulic Owocowej i Kazimierza Wielkiego oraz dalszego odcinka do skrzyżowania z ul. Żwirową (skrzyżowania typu rondo), polegającą w szczególności na:

 1. budowie nowej dwujezdniowej drogi o długości ok 1,5 km, o szerokości pasa drogowego minimum 35 m, o ilości pasów ruchu 2x2, o klasie drogi G;
 2. budowie odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej z odprowadzaniem wód opadowych

do osobnych odbiorników, w tym:

 1. budowie chodników;
 2. budowie ścieżek rowerowych;
 3. budowie ciągów pieszo-rowerowych;
 4. budowie nowo projektowanego ronda przy ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową połączeń z innymi drogami publicznymi;
 5. budowie dwóch obiektów inżynierskich: wiaduktu nad ul. Ostroroga oraz przepustu na rz. Kłodawka;
 6. budowie nowo projektowanego ronda przy ul. Żwirowej wraz z budową połączeń z innymi drogami publicznymi;
 7. wykonaniu pozostałych elementów wyposażenia pasa drogowego tj. zatok autobusowych, oświetlenia drogowego w systemie LED, oznakowania, innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 8. odtworzeniu miejsc parkingowych kolidujących z nowo projektowaną infrastrukturą w rejonie skrzyżowania nowego przebiegu ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Zofii Kuratowskiej;
 9. uporządkowaniu terenów w rejonie skrzyżowania nowego przebiegu ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Zofii Kuratowskiej, polegającym m.in. na wykonaniu nasadzeń zieleni (skweru /parku kieszonkowego);
 10. realizacji nasadzeń drzew i krzewów (kompensacyjnych oraz dodatkowych);
 11. przebudowie lub zabezpieczeniu następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowych, sieci energetycznych (nN i sN), sieci telekomunikacyjnych, sieci ciepłowniczych.

Przeprowadzana ocena oddziaływania budowy pierwszego etapu północnej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego na poszczególne elementy środowiska wskazuje, iż z etapem realizacji inwestycji będą wiązać się przede wszystkim krótkoterminowe oraz chwilowe oddziaływania. Będą to oddziaływania typowe dla prowadzenia procesu budowlanego inwestycji liniowych, związane przede wszystkim z zajęciem i przekształceniem terenu oraz emisją hałasu i zanieczyszczeń do otoczenia.

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z koniecznością wycinki drzew i krzewów w zakresie wynikającym z bezpośredniej kolizji elementów infrastruktury i pasa drogowego oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa. Jednakże wycinka ta zostanie zrekompensowana poprzez wykonanie nasadzeń zastępczych (drzew i krzewów). Zieleń rosnąca w bezpośrednim sąsiedztwie terenu prowadzenia robót, nieprzeznaczona do usunięcia, zostanie zabezpieczona przed uszkodzeniami.

Z realizacją przedsięwzięcia wiązać się będzie również konieczność zajęcia nieruchomości zlokalizowanych w przebiegu planowanego pasa drogowego, obecnie zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz ich rozbiórka, w minimalnym zakresie, niezbędnym dla prawidłowego przebiegu i wykonania planowanej obwodnicy. 

Dla minimalizacji oddziaływań na etapie eksploatacji drogi przewidziano:

Oceny i analizy przestawione w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz dokonane przez specjalistyczne organy uzgadniające (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim) i organ opiniujący (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim) wykazały że, przy założeniu zastosowania działań minimalizujących, nie wystąpi zagrożenie przekroczeń standardów środowiska w sąsiedztwie analizowanego odcinka przyszłego pasa drogowego.

W terminie roku po oddaniu inwestycji do użytkowania przewidywane jest wykonanie analizy porealizacyjnej, przedstawiającej oddziaływania przedsięwzięcia po zastosowaniu działań zapobiegawczych.  Ponadto Inwestor będzie zobowiązany prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku (raz na 5 lat), na podstawie obowiązujących odrębnych przepisów.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

X

Napisz do nas!

wpisz kod z obrazka

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x